یوسفی زاده

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

یوسفی زاده

  • 4
  • 1

 

یوسفی زاده

مدیرعامل نوع مطلب: مقالات
محمد علی یوسفی زاده، متولد سال 1358 و تحصیل کرده رشته فناوری اطلاعات از جمله مدیران جوان و موفق کشور در صنعت ارتباطات و  اینترنت است که از سال 90 به عنوان مدیر عامل شرکت انتقال داده های آسیاتک برگزیده شد. وی همچنین از سال 80 به عنوان موسس و مدیر عامل شرکت "شهراد شبکیه" توانسته بود در حوزه خدمات...