منشور حقوق مشتریان

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

منشور حقوق مشتریان

  • 4
  • 1

 

منشور حقوق مشتریان

منشور حقوق مشتریان نوع مطلب: مقالات
شرکت انتقال داده های آسیاتک در راستای استراتژی های خود برای مشتری مداری و احترام به حقوق مشتریان، برای اولین بار در ایران اقدام به پیاده سازی و دریافت گواهی نامه های بین المللی مدیریت رضایت مشتریان مبتنی بر استانداردهای ,ISO 10001:2007 ,ISO 10002:2004   ISO 10003:2007و ISO 10004:2012 نموده است. در این راستا شرکت آسیاتک خود را...