هدیه محصولات دیجیتال

ADSL2+، اینترنت، اینترنت پرسرعت
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

هدیه محصولات دیجیتال

 

هدیه محصولات دیجیتال

>

هدیه محصولات دیجیتال

مژده به خریداران محصولات  Asus , Acer , Lenovo

 

 

تمامی خریداران محترم محصولات  Asus , Acer , Lenovoکه روی بسته محصول خریداری شده آنها ، برچسب آسیاتک الصاق شده است . از این پس می توانند با استفاده از بن کارت های تخفیف که بر روی محصول خریداری شده از 950.000 ریال تخفیف در خرید اولیه اینترنت پرسرعت+ADSL2 آسیاتک  بهره مند شوند.

1- اعتبار این کارت مجازی است و فقط برای بهره گیری از خدمات +ADSL2 آسیاتک در ثبت نام اولیه مستقیم قابل استفاده می باشد.

2-خریدار تنها برای یک شماره تلفن و یک شماره سریال محصول ، امکان استفاده از یک کارت را دارد.

3-با توجه به اینکه بعلت برخی محدودیت ها در پوشش مراکز مخابراتی برای تعدادی از خریداران محترم امکان بهره گیری از بن کارت ها میسر نیست ، دارنده کارت فقط در صورت مخدوش نشدن کارت  و قبل از ثبت آن در سامانه امور مشترکین می تواند آن را به فرد دیگری منتقل نماید.

4-این کارت قابل استفاده در کلیه نقاط تحت پوشش ذکر شده در وب سایت آسیاتک می باشد.

 

 

بررسی وضعیت بن آسیاتک

 

 

 

هدیه محصولات دیجیتال
هدیه محصولات دیجیتال
Product rating: 4.5 out of 5 with 10600 ratings

مژده به خریداران محصولات  Asus , Acer , Lenovo

 

 

تمامی خریداران محترم محصولات  Asus , Acer , Lenovoکه روی بسته محصول خریداری شده آنها ، برچسب آسیاتک الصاق شده است . از این پس می توانند با استفاده از بن کارت های تخفیف که بر روی محصول خریداری شده از 950.000 ریال تخفیف در خرید اولیه اینترنت پرسرعت+ADSL2 آسیاتک  بهره مند شوند.

1- اعتبار این کارت مجازی است و فقط برای بهره گیری از خدمات +ADSL2 آسیاتک در ثبت نام اولیه مستقیم قابل استفاده می باشد.

2-خریدار تنها برای یک شماره تلفن و یک شماره سریال محصول ، امکان استفاده از یک کارت را دارد.

3-با توجه به اینکه بعلت برخی محدودیت ها در پوشش مراکز مخابراتی برای تعدادی از خریداران محترم امکان بهره گیری از بن کارت ها میسر نیست ، دارنده کارت فقط در صورت مخدوش نشدن کارت  و قبل از ثبت آن در سامانه امور مشترکین می تواند آن را به فرد دیگری منتقل نماید.

4-این کارت قابل استفاده در کلیه نقاط تحت پوشش ذکر شده در وب سایت آسیاتک می باشد.

 

 

بررسی وضعیت بن آسیاتک