دانش تامین کنندگان

دانش تامین کنندگان دانش تامین کنندگان
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

دانش تامین کنندگان

  • 4
  • 1

 

دانش تامین کنندگان

جزئیات تجربه
نوع تجربه
عنوان اولیه تجربه
0
حوزه دانشی مرتبط با تجربه
حوزه شبکه
تجهیزات شبکه وایرلس
   
تجهیزات شبکه Wired
   
تکنولوژی های انتقال اطلاعات
   
آخرین تغییرات در حوزه انتقال اطلاعات و Data Center
   
تکنولوژی های مربوط به Core و Back bone در شبکه های بزرگ
       
حوزه نرم افزار
جدیدترین تکنولوژی های طراحی و استفاده از پایگاه داده در تهیه نرم افزار
       
حوزه توسعه
نحوه انتقال داده در شبکه های موبایل
       
حوزه تعالی و سیستم های مدیریتی
آخرین تغییرات در مدل های بین المللی و ملی در حوزه سیستم های مدیریت و تعالی
       
1
مشخصات تکمیلی
نام تامین کننده
نام ثبت کننده تجربه
تاریخ ثبت تجربه
نام ساير همكاران و درصد مشاركت (در صورت مشارکت)
دستاورد به کارگیری تجربه
ماهیت تجربه ناموفق
رویداد یا مشکل منجر به کسب و رخ دادن تجربه موفق/ناموفق
مراجع الگوبرداري تجربه موفق/ناموفق
شرح پیشنهادات
مراجع و مستندات و پیوست
(منظور درج اسنادی است كه به استفاده بهتر از تجربه موفق كمك مي‌كند)
2