یه کم خودمونی

به جهت بهبود فرهنگ سازمانی در وجه رشد و یادگیری نقشه استراتژی کلان سازمان و بهبود و فرهنگ مشارکتی در وجه ارزش آفرینی برای ذینفعان، بین همکاران پس از بررسی‌های انجام شده در کمیته فرهنگ سازمانی پروژه ای با عنوان "یه کم خودمونی" طرح‌ریزی و اجرا گردید.
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

یه کم خودمونی

  • 4
  • 1

 

یه کم خودمونی

>

یه کم خودمونی

به جهت بهبود فرهنگ سازمانی در وجه رشد و یادگیری نقشه استراتژی کلان سازمان و بهبود و فرهنگ مشارکتی در وجه ارزش آفرینی برای ذینفعان، تنوع شیوه های فرهنک سازی داخلی، در وجه فرآیندها و عملیات نقشه استراتژی واحد روابط عمومی و به جهت شناخت و آشنایی هرچه بهتر پرسنل از فعالیت دیگر واحدها و همکارانشان و ایجاد حس مثبت بین همکاران پس از بررسی‌های انجام شده در کمیته فرهنگ سازمانی پروژه ای با عنوان "یه کم خودمونی" طرح‌ریزی و اجرا گردید.

یه کم خودمونی
یه کم خودمونی
Product rating: 4.5 out of 5 with 5253 ratings

به جهت بهبود فرهنگ سازمانی در وجه رشد و یادگیری نقشه استراتژی کلان سازمان و بهبود و فرهنگ مشارکتی در وجه ارزش آفرینی برای ذینفعان، تنوع شیوه های فرهنک سازی داخلی، در وجه فرآیندها و عملیات نقشه استراتژی واحد روابط عمومی و به جهت شناخت و آشنایی هرچه بهتر پرسنل از فعالیت دیگر واحدها و همکارانشان و ایجاد حس مثبت بین همکاران پس از بررسی‌های انجام شده در کمیته فرهنگ سازمانی پروژه ای با عنوان "یه کم خودمونی" طرح‌ریزی و اجرا گردید.