کنفرانس ملی سيستم های اطلاعاتی

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

کنفرانس ملی سيستم های اطلاعاتی

 

کنفرانس ملی سيستم های اطلاعاتی

>

کنفرانس ملی سيستم های اطلاعاتی

 

کنفرانس ملی سيستم های اطلاعاتی در روزهای سه شنبه و چهار شنبه 5 و 6 اسفند ماه 1393 در دانشکده مديريت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. رويکرد اين کنفرانس، علمی کاربردی می باشد. در بخش علمی کنفرانس جديدترين دستاوردهای پژوهشی محققان در اين حوزه ارائه خواهد شد. در بخش کاربردی نيز، تجارب حاصل از استقرار، به کارگيری و ارزيابی سيستم های اطلاعاتی در سازمان های ايرانی مورد بررسی و نقد قرار خواهد گرفت.

 

نوع ثبت نام

هزینه ثبت نام

مبلغ پرداختی توسط  آسیاتک

مبلغ پرداختی توسط مشترک

ثبت نام ویژه مشترکین آسیاتک

3/300/000 ریال

1/800/000 ریال

1/500/000 ریال

 

اطلاعات بیشتر :
آدرس دبیرخانه :پل گیشا ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، ساختمان جنوبی ، دبیرخانه دائمی کنفرانس    
تلفکس دبیرخانه :   2 - 22874490 و 88357506              
فکس : 22874489  
وب سایت کنفرانس: www.isconference.ir

 

 

 

کنفرانس ملی سيستم های اطلاعاتی
کنفرانس ملی سيستم های اطلاعاتی
Product rating: 4.5 out of 5 with 7298 ratings

 

کنفرانس ملی سيستم های اطلاعاتی در روزهای سه شنبه و چهار شنبه 5 و 6 اسفند ماه 1393 در دانشکده مديريت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. رويکرد اين کنفرانس، علمی کاربردی می باشد. در بخش علمی کنفرانس جديدترين دستاوردهای پژوهشی محققان در اين حوزه ارائه خواهد شد. در بخش کاربردی نيز، تجارب حاصل از استقرار، به کارگيری و ارزيابی سيستم های اطلاعاتی در سازمان های ايرانی مورد بررسی و نقد قرار خواهد گرفت.

 

نوع ثبت نام

هزینه ثبت نام

مبلغ پرداختی توسط  آسیاتک

مبلغ پرداختی توسط مشترک

ثبت نام ویژه مشترکین آسیاتک

3/300/000 ریال

1/800/000 ریال

1/500/000 ریال

 

اطلاعات بیشتر :
آدرس دبیرخانه :پل گیشا ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، ساختمان جنوبی ، دبیرخانه دائمی کنفرانس    
تلفکس دبیرخانه :   2 - 22874490 و 88357506              
فکس : 22874489  
وب سایت کنفرانس: www.isconference.ir