کجا بریم

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

کجا بریم

  • 4
  • 1

 

کجا بریم

>

کجا بریم

 پس از جلسات متعدد در کمیته فرهنگ سازمانی و به جهت بهبود فرهنگ سازمانی در وجه رشد و یادگیری نقشه استراتژی کلان سازمان و تنوع شیوه های فرهنگ‌سازی داخلی پروژه "کجا بریم" که به معرفی مناطق دیدنی و گردشگری کشور ایران و استان های همجوار استان تهران می پردازد طرح‌ریزی و اجرا گردید.

کجا بریم
کجا بریم
Product rating: 4.5 out of 5 with 5220 ratings

 پس از جلسات متعدد در کمیته فرهنگ سازمانی و به جهت بهبود فرهنگ سازمانی در وجه رشد و یادگیری نقشه استراتژی کلان سازمان و تنوع شیوه های فرهنگ‌سازی داخلی پروژه "کجا بریم" که به معرفی مناطق دیدنی و گردشگری کشور ایران و استان های همجوار استان تهران می پردازد طرح‌ریزی و اجرا گردید.