نظام پیشنهادات

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

نظام پیشنهادات

  • 4
  • 1

 

نظام پیشنهادات

>

نظام پیشنهادات

با توجه به برگزاری این پروژه در سال های گذشته و سرانه مشارکت در نظام پیشنهادات در سال های گذشته  و به جهت بهبود این شاخص در راستای ارزش های سازمان، پاسخ گویی و صداقت مسئولانه و اهمیت به اخلاق حرفه ای در سازمان، کمیته نظام پیشنهادات و روش اجرایی آن در ابتدای سال مورد بازنگری قرار گرفت. پس از تبدیل روش اجرایی به دستور عمل، اعضای کمیته نیز با توجه به نیازها افزایش پیدا کرد. همچنین مشکلاتی در نحوه پرداخت پاداش به کارکنان در این بخش وجود داشت که مرتفع گردید.
 

نظام پیشنهادات
نظام پیشنهادات
Product rating: 4.5 out of 5 with 5066 ratings

با توجه به برگزاری این پروژه در سال های گذشته و سرانه مشارکت در نظام پیشنهادات در سال های گذشته  و به جهت بهبود این شاخص در راستای ارزش های سازمان، پاسخ گویی و صداقت مسئولانه و اهمیت به اخلاق حرفه ای در سازمان، کمیته نظام پیشنهادات و روش اجرایی آن در ابتدای سال مورد بازنگری قرار گرفت. پس از تبدیل روش اجرایی به دستور عمل، اعضای کمیته نیز با توجه به نیازها افزایش پیدا کرد. همچنین مشکلاتی در نحوه پرداخت پاداش به کارکنان در این بخش وجود داشت که مرتفع گردید.