مسئولیتهای اجتماعی

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

مسئولیتهای اجتماعی

  • 4
  • 1

 

مسئولیتهای اجتماعی

>

مسئولیتهای اجتماعی

طبق تعریف مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان ها باید در جهت حفظ و کمک به جامعه ای انجام دهند که در آن فعالیت می کنند. در واقع مسئولیت اجتماعی طریقی است که سازمان ها رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را با ارزش ها، فرهنگ، استراتژی ها، ساختار تصمیم گیری و شیوه های عملیاتی خود به شکلی شفاف و قابل حسابرسی یکپارچه می کنند، و در نتیجه فرایندها و رویه های بهتری را درون سازمان خود، جاری می سازند و به این ترتیب ثروت می آفرینند و جامعه را بهبود می بخشند.
بر این اساس در شرکت آسیاتک برای عمل به مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی در راستای انتظارات جامعه، فعالیت های زیر برنامه ریزی و اجرا می شوند. این فعالیت ها در 3 سر فصل اصلی عملکرد اجتماعی، عملکرد اقتصادی و عملکرد محیط زیست تعریف شده اند.

مسئولیتهای اجتماعی
مسئولیتهای اجتماعی
Product rating: 4.5 out of 5 with 2022 ratings

طبق تعریف مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان ها باید در جهت حفظ و کمک به جامعه ای انجام دهند که در آن فعالیت می کنند. در واقع مسئولیت اجتماعی طریقی است که سازمان ها رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را با ارزش ها، فرهنگ، استراتژی ها، ساختار تصمیم گیری و شیوه های عملیاتی خود به شکلی شفاف و قابل حسابرسی یکپارچه می کنند، و در نتیجه فرایندها و رویه های بهتری را درون سازمان خود، جاری می سازند و به این ترتیب ثروت می آفرینند و جامعه را بهبود می بخشند.
بر این اساس در شرکت آسیاتک برای عمل به مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی در راستای انتظارات جامعه، فعالیت های زیر برنامه ریزی و اجرا می شوند. این فعالیت ها در 3 سر فصل اصلی عملکرد اجتماعی، عملکرد اقتصادی و عملکرد محیط زیست تعریف شده اند.

محیط زیست

عملکرد محیط زیست:
  •    کمک به حفظ محیط زیست

مسئولیت اجتماعی

عملکرد اجتماعی

حضور در جشنواره ها، سمینار ها و همایش ها
همکاری با مجامع و مراکز علمی و پژوهشی
خدمات عام المنفعه و انجام مشارکت های اجتماعی
عملکرد ایمنی و سلامت جامعه
قانون مداری و اقدامات فراتر از قوانین و مقررات
شفافیت و پاسخگویی (مالی و غیرمالی)
ارتباط با مسئولین محلی و دولتی

جامعه

عملکرد اقصادی:
  •  کارآفرینی
  • تاثیرگذاری بر اقتصاد (محلی و ملی و ...)
  •  ارائه سرویس هایی برای افراد خاصی از جامعه