مدیران ارزشمند

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

مدیران ارزشمند

  • 4
  • 1

 

مدیران ارزشمند

>

مدیران ارزشمند

در راستای افزایش درصد امتیاز زیرمعیارهای "ارزش های بنیادی" و "بوجود آوردن تغییر" و سوالات مرتبط با این زیرمعیارها در پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون اعم از"مدیران ما از رهنمون هایی که در جهت بقای سازمان باشد پیروی می کنند" و "در سازمان ما مدیریت راغب به پاسخگویی است و تغییر در آن آسان است"، اجرای پروژه ای با عنوان "مدیران ارزشمند" با محوریت مشارکت مدیران واحدهای مختلف سازمان طرح ریزی گردید. در این پروژه مدیران واحد هایی که پرسنل آنها در پروژه های فرهنگی که پیشتر برگزار شده است مشارکت خوبی داشته اند با مدیران واحد هایی که پرسنل آنها شرایطی برعکس داشته و در پروژه های فرهنگی مشارکت خوبی نداشته اند نسبت به تشکیل یک تیم اقدام نمودند. در ادامه با نام گذاری تیم ها به یکی از ارزش های سازمانی، منطق کارت کاوش، منطق نقشه استراتژی در واحدها، منطق ابتکارات اجرایی و پایش و غیره و انتخاب یک نفر به عنوان نماینده تیم، پروژه وارد مرحله اجرایی گردید.

مدیران ارزشمند
مدیران ارزشمند
Product rating: 4.5 out of 5 with 4716 ratings

در راستای افزایش درصد امتیاز زیرمعیارهای "ارزش های بنیادی" و "بوجود آوردن تغییر" و سوالات مرتبط با این زیرمعیارها در پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون اعم از"مدیران ما از رهنمون هایی که در جهت بقای سازمان باشد پیروی می کنند" و "در سازمان ما مدیریت راغب به پاسخگویی است و تغییر در آن آسان است"، اجرای پروژه ای با عنوان "مدیران ارزشمند" با محوریت مشارکت مدیران واحدهای مختلف سازمان طرح ریزی گردید. در این پروژه مدیران واحد هایی که پرسنل آنها در پروژه های فرهنگی که پیشتر برگزار شده است مشارکت خوبی داشته اند با مدیران واحد هایی که پرسنل آنها شرایطی برعکس داشته و در پروژه های فرهنگی مشارکت خوبی نداشته اند نسبت به تشکیل یک تیم اقدام نمودند. در ادامه با نام گذاری تیم ها به یکی از ارزش های سازمانی، منطق کارت کاوش، منطق نقشه استراتژی در واحدها، منطق ابتکارات اجرایی و پایش و غیره و انتخاب یک نفر به عنوان نماینده تیم، پروژه وارد مرحله اجرایی گردید.

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی