فرهنگ پلاس

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

فرهنگ پلاس

  • 4
  • 1

 

فرهنگ پلاس

>

فرهنگ پلاس

پس از برگزاری جلسات مختلف فرهنگ سازمانی، تحلیل نتایج نظرسنجی فرهنگ سازمانی دنیسون و بررسی پروژه های برگزار شده در سال 95 به جهت بهبود فرهنگ سازمانی در وجه رشد و یادگیری نقشه استراتژی کلان سازمان و بهبود فرهنگ مشارکتی در وجه ارزش آفرینی برای ذینفعان، تنوع شیوه های فرهنگ سازی داخلی، در وجه فرآیندها و عملیات در نقشه استراتژی واحد روابط عمومی توسط کمیته فرهنگ سازمانی پروژه "فرهنگ پلاس" طرح ریزی و با محوریت تمرکز بر خرده فرهنگ های مثبت و منفی که در نیمه دوم سال گذشته شناسایی شده بودند اجرا گردید. با توجه به اینکه وجود یا عدم وجود این خرده فرهنگ ها در سازمان مانعی برای رسیدن به اهداف، چشم انداز و اجرایی شدن فرایند ها منطبق با ارزش های سازمانی به جهت نیل به اهداف استراتژیک واحدها و در نهایت اهداف کلان سازمان می شود، این پروژه دارای اهمیت بسزایی می باشد.

فرهنگ پلاس
فرهنگ پلاس
Product rating: 4.5 out of 5 with 4635 ratings

پس از برگزاری جلسات مختلف فرهنگ سازمانی، تحلیل نتایج نظرسنجی فرهنگ سازمانی دنیسون و بررسی پروژه های برگزار شده در سال 95 به جهت بهبود فرهنگ سازمانی در وجه رشد و یادگیری نقشه استراتژی کلان سازمان و بهبود فرهنگ مشارکتی در وجه ارزش آفرینی برای ذینفعان، تنوع شیوه های فرهنگ سازی داخلی، در وجه فرآیندها و عملیات در نقشه استراتژی واحد روابط عمومی توسط کمیته فرهنگ سازمانی پروژه "فرهنگ پلاس" طرح ریزی و با محوریت تمرکز بر خرده فرهنگ های مثبت و منفی که در نیمه دوم سال گذشته شناسایی شده بودند اجرا گردید. با توجه به اینکه وجود یا عدم وجود این خرده فرهنگ ها در سازمان مانعی برای رسیدن به اهداف، چشم انداز و اجرایی شدن فرایند ها منطبق با ارزش های سازمانی به جهت نیل به اهداف استراتژیک واحدها و در نهایت اهداف کلان سازمان می شود، این پروژه دارای اهمیت بسزایی می باشد.