غلط ننویسیم

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

غلط ننویسیم

  • 4
  • 1

 

غلط ننویسیم

>

غلط ننویسیم

 پس از برگزاری جلسات متعدد در کمیته فرهنگ سارمانی به جهت بهبود فرهنگ در وجه رشد و یادگیری نقشه استراتژی کلان سازمان و تنوع شیوه های فرهنگ‌سازی داخلی و توسعه دانش فرهنگ سازی و ارتباطات در وجه فرآیندها و عملیات نقشه استراتژی واحد روابط عمومی و مشاهده غلط‌های رایج نوشتاری مکاتبات اداری و ایمیل های پرسنل، پروژه "غلط ننویسیم" طرح ریزی و اجرا گردید.

غلط ننویسیم
غلط ننویسیم
Product rating: 4.5 out of 5 with 5416 ratings

 پس از برگزاری جلسات متعدد در کمیته فرهنگ سارمانی به جهت بهبود فرهنگ در وجه رشد و یادگیری نقشه استراتژی کلان سازمان و تنوع شیوه های فرهنگ‌سازی داخلی و توسعه دانش فرهنگ سازی و ارتباطات در وجه فرآیندها و عملیات نقشه استراتژی واحد روابط عمومی و مشاهده غلط‌های رایج نوشتاری مکاتبات اداری و ایمیل های پرسنل، پروژه "غلط ننویسیم" طرح ریزی و اجرا گردید.