شبکه های خصوصی مجـازی VPN

اينترنت، اينترنت پرسرعت، اینترنت، اینترنت پرسرعت ADSL، شبکه های خصوصی مجازی، VPN آسیاتک ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسر عت ADSL2 جهت برقراری ارتباط بین دفاتر و شعب یک سازمان که در سطح کشور پراکنده است، راه حل هایی مثل ایجاد شبکه های خصوصی مجازی VPN مختلفی دارد.
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

شبکه های خصوصی مجـازی VPN

 

شبکه های خصوصی مجـازی VPN

>

شبکه های خصوصی مجـازی VPN

    امکان ایجاد (شبکه های خصوصی مجازی) VPN جهت اتصال بین دفاتر و شعب مختلف سازمان ها.
    آسیاتک برای برقراری  ارتباط  بین  دفاتر و شعب یک سازمان که در سطح کشور  پراکنده  است، راه حل های  مختلفی دارد. این ارتباطات با توجه به نکات ذیل به متقاضیان قابل ارائه  می باشد.
  •     امکانات مخابراتی  نقطه انتهایی
  •     نقشه پراکندگی  نقاط  متقاضی
  •     ظرفیت درخواستی به ازای  هر نقطه
  •     اطلاعات  مربوط  به نقطه تجمیع ترافیک

آسیاتک با دریافت این اطلاعات  می تواند بهترین راهکار متناسب با سرویس درخواستی به متقاضی ارائه دهد. به عنوان  نمونه  در  برخی پروژه های انجام شده، برای برقراری ارتباط از انواع ارتباطات بروی  بستر های ADSL، فیبر نوری ،وایرلس بهره گرفته شده و بهترین راهکار به شرکت های مذکور ارائه شده است.( مشابه پروژه شرکت ماموت). به  عنوان  پتانسیل تامین  ارتباط شعب بانکها  با نقطه مرکزی سیستم CORE  BANKING،  در برخی موارد می توان از شبکه گسترده  ارتباطی آسیاتک استفاده نمود.

 

شبکه های خصوصی مجـازی VPN
شبکه های خصوصی مجـازی VPN
Product rating: 4.5 out of 5 with 108741 ratings
    امکان ایجاد (شبکه های خصوصی مجازی) VPN جهت اتصال بین دفاتر و شعب مختلف سازمان ها.
    آسیاتک برای برقراری  ارتباط  بین  دفاتر و شعب یک سازمان که در سطح کشور  پراکنده  است، راه حل های  مختلفی دارد. این ارتباطات با توجه به نکات ذیل به متقاضیان قابل ارائه  می باشد.
  •     امکانات مخابراتی  نقطه انتهایی
  •     نقشه پراکندگی  نقاط  متقاضی
  •     ظرفیت درخواستی به ازای  هر نقطه
  •     اطلاعات  مربوط  به نقطه تجمیع ترافیک

آسیاتک با دریافت این اطلاعات  می تواند بهترین راهکار متناسب با سرویس درخواستی به متقاضی ارائه دهد. به عنوان  نمونه  در  برخی پروژه های انجام شده، برای برقراری ارتباط از انواع ارتباطات بروی  بستر های ADSL، فیبر نوری ،وایرلس بهره گرفته شده و بهترین راهکار به شرکت های مذکور ارائه شده است.( مشابه پروژه شرکت ماموت). به  عنوان  پتانسیل تامین  ارتباط شعب بانکها  با نقطه مرکزی سیستم CORE  BANKING،  در برخی موارد می توان از شبکه گسترده  ارتباطی آسیاتک استفاده نمود.