سنگ صبور

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

سنگ صبور

  • 4
  • 1

 

سنگ صبور

>

سنگ صبور

با هدف شناسایی دغدغه‌های فکری همکاران و خرده گلایه‌های آن‌ها در کمیته فرهنگ سازمانی مصوب گردید یک پروژه جهت دریافت ریز گلایه‌های کارکنان و رفع آن‌ها طرح‌ریزی گردد. با بررسی پروژه های مشابه اجرا شده در سازمان‌های مختلف مثل قرار گرفتن صندوق پیشنهادات و انتقادات و راه‌های دیگر با توجه به اثربخشی پایین این پروژه‌ها در نظر گرفته شد با روش دیگری این ریز گلایه‌ها از پرسنل دریافت شود.

سنگ صبور
سنگ صبور
Product rating: 4.5 out of 5 with 5052 ratings

با هدف شناسایی دغدغه‌های فکری همکاران و خرده گلایه‌های آن‌ها در کمیته فرهنگ سازمانی مصوب گردید یک پروژه جهت دریافت ریز گلایه‌های کارکنان و رفع آن‌ها طرح‌ریزی گردد. با بررسی پروژه های مشابه اجرا شده در سازمان‌های مختلف مثل قرار گرفتن صندوق پیشنهادات و انتقادات و راه‌های دیگر با توجه به اثربخشی پایین این پروژه‌ها در نظر گرفته شد با روش دیگری این ریز گلایه‌ها از پرسنل دریافت شود.