سرزده با معاونان و مدیران

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

سرزده با معاونان و مدیران

  • 4
  • 1

 

سرزده با معاونان و مدیران

>

سرزده با معاونان و مدیران

به جهت بهبود فرهنگ سازمانی در وجه رشد و یادگیری نقشه استراتژی کلان سازمان و بهبود و فرهنگ مشارکتی در وجه ارزش آفرینی برای ذینفعان، تنوع شیوه های فرهنک سازی داخلی، در وجه فرآیندها و عملیات نقشه استراتژی واحد روابط عمومی  و در راستای شناخت و آشنایی بیشتر پرسنل با معاونان و مدیران سازمان پروژه "سرزده با معاونان و مدیران" در سال جاری طرح ریزی و اجرا گردید.

سرزده با معاونان و مدیران
سرزده با معاونان و مدیران
Product rating: 4.5 out of 5 with 5583 ratings

به جهت بهبود فرهنگ سازمانی در وجه رشد و یادگیری نقشه استراتژی کلان سازمان و بهبود و فرهنگ مشارکتی در وجه ارزش آفرینی برای ذینفعان، تنوع شیوه های فرهنک سازی داخلی، در وجه فرآیندها و عملیات نقشه استراتژی واحد روابط عمومی  و در راستای شناخت و آشنایی بیشتر پرسنل با معاونان و مدیران سازمان پروژه "سرزده با معاونان و مدیران" در سال جاری طرح ریزی و اجرا گردید.