خارج از وظیفه

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

خارج از وظیفه

  • 4
  • 1

 

خارج از وظیفه

>

خارج از وظیفه

به جهت افزایش درصد رضایت کارکنان و تجلیل از کارمندانی که فراتر از وظایف محوله در آسیاتک کار می کنند پروژه ای با عنوان «خارج از وظیفه» طراحی و اجرا گردید.

خارج از وظیفه
خارج از وظیفه
Product rating: 4.5 out of 5 with 5628 ratings

به جهت افزایش درصد رضایت کارکنان و تجلیل از کارمندانی که فراتر از وظایف محوله در آسیاتک کار می کنند پروژه ای با عنوان «خارج از وظیفه» طراحی و اجرا گردید.