ثبت نام دوره های مجازی آنلاین رایگان

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

ثبت نام دوره های مجازی آنلاین رایگان

 

ثبت نام دوره های مجازی آنلاین رایگان

>

ثبت نام دوره های مجازی آنلاین رایگان

لیست دوره های مجازی آنلاین

 

شماره نام دوره شروع پایان ساعت جمع ساعت هزینه کلاس نام استاد
1 Network 94/01/04 94/01/5 9:30-18:00 17 ريال 2,900,000  پاک گوهر
2 CCNA 94/01/07 94/01/11 10:00-18:00 40 ريال 8,500,000  پاک گوهر
3 boot  camp  mcsa 94/01/06 94/01/15 9:00-18 90 ريال 10,000,000  سلیم خانی
4 LINUX (RHCSA) 94/01/04 94/01/07 9:30-16:30 35 ريال 6,300,000  علاف زاده
5 LINUX( RHCE) 94/01/08 94/01/12 9:30-16:31 35 ريال 6,300,000  علاف زاده
6 Word,Excel 94/01/07 94/01/09 10:00-14:00 20 ريال 2,400,000  قشقایی
7 Photoshop 94/01/04 94/01/08 9:30-16:30 35 ريال 3,000,000  پیام
8 3D max 94/01/4 94/01/9 9:30-17:30 50 ريال 4,600,000  حدادی فر
9 Web 94/01/9 94/01/13 9:30-16:30 35 ريال 3,000,000  پیام
10 C# 93/01/06 93/01/10 10:00-16:00 30 ريال 2,400,000  پیشکاری 
11 C++ 94/01/04 94/01/11 10:00-18:00 70 ريال 6,000,000  عمران
12 Catia 94/01/05 94/01/09 10:30-16:00 30 ريال 4,400,000  شهباز
13 Skatchup 94/01/11 94/01/13 10:00-17:00 20 ريال 3,400,000  کلاهی
14 auto cad + revit  94/01/07 94/01/11 10:00-17:00 45 ريال 7,000,000  جعفری
15 Archicad 94/01/08 94/01/10 10:00-17 20 ريال 3,600,000  کلاهی
16 Ms project 93/01/05 93/01/09 10:00-16:00 30 ريال 4,000,000  زارع

 

 

 

 
ثبت نام دوره های مجازی آنلاین رایگان
ثبت نام دوره های مجازی آنلاین رایگان
Product rating: 4.5 out of 5 with 10635 ratings

لیست دوره های مجازی آنلاین

 

شماره نام دوره شروع پایان ساعت جمع ساعت هزینه کلاس نام استاد
1 Network 94/01/04 94/01/5 9:30-18:00 17 ريال 2,900,000  پاک گوهر
2 CCNA 94/01/07 94/01/11 10:00-18:00 40 ريال 8,500,000  پاک گوهر
3 boot  camp  mcsa 94/01/06 94/01/15 9:00-18 90 ريال 10,000,000  سلیم خانی
4 LINUX (RHCSA) 94/01/04 94/01/07 9:30-16:30 35 ريال 6,300,000  علاف زاده
5 LINUX( RHCE) 94/01/08 94/01/12 9:30-16:31 35 ريال 6,300,000  علاف زاده
6 Word,Excel 94/01/07 94/01/09 10:00-14:00 20 ريال 2,400,000  قشقایی
7 Photoshop 94/01/04 94/01/08 9:30-16:30 35 ريال 3,000,000  پیام
8 3D max 94/01/4 94/01/9 9:30-17:30 50 ريال 4,600,000  حدادی فر
9 Web 94/01/9 94/01/13 9:30-16:30 35 ريال 3,000,000  پیام
10 C# 93/01/06 93/01/10 10:00-16:00 30 ريال 2,400,000  پیشکاری 
11 C++ 94/01/04 94/01/11 10:00-18:00 70 ريال 6,000,000  عمران
12 Catia 94/01/05 94/01/09 10:30-16:00 30 ريال 4,400,000  شهباز
13 Skatchup 94/01/11 94/01/13 10:00-17:00 20 ريال 3,400,000  کلاهی
14 auto cad + revit  94/01/07 94/01/11 10:00-17:00 45 ريال 7,000,000  جعفری
15 Archicad 94/01/08 94/01/10 10:00-17 20 ريال 3,600,000  کلاهی
16 Ms project 93/01/05 93/01/09 10:00-16:00 30 ريال 4,000,000  زارع