پين

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

پين

  • 4
  • 1

 

پين

نحوه دريافت امتياز جهت دريافت جايزه پين ٣ گيگ نوع مطلب: مقالات
جهت دريافت جايزه پين ٣ گيگ نياز به تاييد موبايل و ايميل (در صورت ثبت ایمیل و موبایل) می باشد . بعد از ورود به بخش جوایز و انتخاب گزینه مربوط به پین هدیه ۳ گیگ ، پین کد ثبت می گردد . دقت داشته باشید که این پین تنها و تنها روی خطی که در باشگاه آن ایجاد شده است قابل استفاده می باشد و امکان استفاده روی سایر خطوط...