مرکز داده

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

مرکز داده

  • 4
  • 1

 

مرکز داده

مرکز داده های آسیاتک نوع مطلب: مقالات
ساختــار مرکــز داده هــای آسیــاتک ساختار فیزیکی دیتا سنتر شرکت آسیاتک از استاندارد TIA-942 پیروی می کند که در آن به تمامی الزامات دیتا سنتر اشاره شده است. همچنین این شرکت جهت اطمینان از امنیت داده های خود استاندارد امنیت اطلاعات ISO 27001 را مستقر نموده است. در این راستا استاندارد Tier 1-4 نیز برای بهبود...