رانژه

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

رانژه

  • 4
  • 1

 

رانژه

اصطلاح خط رانژه یعنی چه؟ نوع مطلب: مقالات
خط رانژه شده خط تلفنی است که می‌تواندvoice و data را هم‌زمان با هم روی یک خط منتقل کند. بنابراین قابلیت ارایه‌ی سرویس ADSL را داراست. قبل از این که بتوانید از خط تلفن خود به عنوان خط ADSL استفاده کنید باید این خط از طرف مخابرات و به درخواست شرکت ارایه دهنده‌ی سرویس، رانژه شود.