امتیاز

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

امتیاز

  • 4
  • 1

 

امتیاز

چرا امتیازات خرید من در باشگاه مشتریان لحاظ نشده است؟ نوع مطلب: مقالات
به دلیل جدا بودن سیستم شارژ و تمدید سرویس از باشگاه مشتریان، معمولا امتیازات خرید سرویس، تمدید و مواردی از این دست به صورت آنی در باشگاه مشتریان لحاظ نمی شود. فرایند همسان سازی اطلاعات در تاریخ های خاصی از ماه انجام می شود. لذا ممکن است حداکثر  72 ساعت زمان جهت مشاهده امتیازهای سرویسهای خود نیاز باشد....