درخواست همکاری ویژه شرکتهای servco

درخواست همکاری ویژه شرکتهای servco درخواست همکاری ویژه شرکتهای servco
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

درخواست همکاری ویژه شرکتهای servco

  • 4
  • 1

 

درخواست همکاری ویژه شرکتهای servco

اطلاعات متقاضی
* نام شرکت
* نام و نام خانوادگی مدیرعامل
* پست الکترونیکی
* تلفن
* تلفن همراه
* استان
* شهر
0
سوابـــــق کاری
* رزومه کاری
لطفا فایل روزمه خود را با یکی از فرمت های pdf,doc,docx,jpg,gif,png و حداکثر حجم 500 کیلو بایت آپلود کنید
و يا لينک رزومه کاری
* تصویر اساسنامه شركت/ جواز کسب
لطفا تصاویر را با یکی از فرمت های jpg,gif,png و حداکثر حجم 500 کیلو بایت آپلود کنید
و يا لينک تصویر اساسنامه شركت/ جواز کسب
* تصویر آگهي تاسيس شركت
لطفا تصاویر را با یکی از فرمت های jpg,gif,png و حداکثر حجم 500 کیلو بایت آپلود کنید
و يا لينک تصویر آگهي تاسيس شركت
* تصویر روزنامه رسمي شركت/ مجوز تاسیس
لطفا تصاویر را با یکی از فرمت های jpg,gif,png و حداکثر حجم 500 کیلو بایت آپلود کنید
و يا لينک تصویر روزنامه رسمي شركت/ مجوز تاسیس
* تصویر آگهي آخرين تغييرات شركت
لطفا تصاویر را با یکی از فرمت های jpg,gif,png و حداکثر حجم 500 کیلو بایت آپلود کنید
و يا لينک تصویر آگهي آخرين تغييرات شركت
* تصویر شناسنامه یا كارت ملي صاحبان امضا شركت
لطفا تصاویر را با یکی از فرمت های jpg,gif,png و حداکثر حجم 500 کیلو بایت آپلود کنید
و يا لينک تصویر شناسنامه یا كارت ملي صاحبان امضا شركت
* تصویر آخرین مدرك تحصيلي صاحبان امضا شرکت
لطفا تصاویر را با یکی از فرمت های jpg,gif,png و حداکثر حجم 500 کیلو بایت آپلود کنید
و يا لينک تصویر آخرین مدرك تحصيلي صاحبان امضا شرکت
* تصویر سند يا قولنامه محل دفتر فروش
لطفا تصاویر را با یکی از فرمت های jpg,gif,png و حداکثر حجم 500 کیلو بایت آپلود کنید
و يا لينک تصویر سند يا قولنامه محل دفتر فروش
* تصویر مجوز Servco
و يا لينک تصویر مجوز Servco
* گواهی ارزش افزوده
لطفا تصاویر را با یکی از فرمت های jpg,gif,png و حداکثر حجم 500 کیلو بایت آپلود کنید
و يا لينک گواهی ارزش افزوده
1
* کد امنیتی: