آسیاتک اینترنت یک

حفظ مقام اولی آسیاتـــک در سایت متما

News Date: 1392/02/18 ---News ID 8

حفظ مقام اولی آسیاتـــک در سایت متما

برای چندمین ماه متوالی شرکت انتقال داده های آسیاتک در نتایج تست سنجش سرعت اینترنت متما www.matma.ir  اول شد.

آسیاتـــــک - اینترنت یـــــک