نامیاشگین رایانه
تلفن0383-4521312
تلفن 2
فکس0383-4524893
آدرسفرادنبه بلوار آزادی جنب بانک ملی
ایمیلasianet.borujen@asiatech.ir