نامیاشار کامپیوتر
تلفن041-33412581
تلفن 2
فکس
آدرسایلخچی- اول خیابان شهید مدنی
ایمیلbashm.ilkhchi@asiatech.ir