نامگسترش ارتباطات آریانیک
تلفن66555272
تلفن 2
فکس66515280
آدرسخیابان ستارخان خیابان حبیب الله خیابان بختیاری خیابان شقایق شماره 6 واحد 6
ایمیلariyanic.tehran@asiatech.ir