نامکوشا سیستم آذر نور
تلفن413-4405058
تلفن 2
فکس413-4408651
آدرستبریز - میدان جهاد- ساختمان گشایش - نصف راه- طبقه فوقانی هایدا ساندویچ - طبقه 1
ایمیلKooshasystem.tabriz@asiatech.ir