نامکـاوش رايانه باباحيدر
تلفن03827375190
تلفن 2
فکس
آدرسچهارمحال و بختیاری-بابا حیدر - بلوار امام (جاده فارسان چلگرد)- جنب مخابرات
ایمیلAsianet.Shahrekord@asiatech.ir