نامکاوه پورزارع
تلفن4143124764
تلفن 2
فکس
آدرسآذربايجان شرقي-مهربان-بازار-بالاتر از گرمابه چنگيزي-کـامپيوترسهند
ایمیلsahand.kpm72@yahoo.com