نامکانی رایانه پیشگام دهلران (دفتر اصلی استان)
تلفن0843-3720899
تلفن 2
فکس
آدرسایلام- دهلران- خیابان امام- کافی نت موج نو- نمایندگی کانی رایانه پیشگام دهلران
ایمیلazarpira.dehloran@asiatech.ir