نامکامپیوتر پردیس(آتشکده فیروزآباد)
تلفن07138736111
تلفن 2
فکس
آدرسفارس-فيروزآباد - ميدان امام - جنب قنادي عسل
ایمیلpardiss.firuzabad@asiatech.ir