نامکامپیوتر پارسیان (دفتر البرز رایانه)
تلفن026-37303087
تلفن 202637314229
فکس-
آدرسماهدشت - نبش میدان آزادگان -جنب فروشگاه کفش ملی پوشان - کامپیوتر پارسیان
ایمیلAlborzrayane.karaj@asiatech.ir