نامکامپیوتر و اینترنت 2515
تلفن0843-5227748
تلفن 2
فکس
آدرسایلام - دره شهر - خیابان شهید رجایی شبکه اینترنت ساحل
ایمیلrezaeimanesh.darehshahr@asiatech.ir