نامکامپیوتر ماندگار
تلفن041-37728131
تلفن 2
فکس
آدرسبناب - ابتدای پاساژ پور صادق - مرکز کامپیوتر ماندگار
ایمیلyazdani.bonab@asiatech.ir