نامکامران خسروانی
تلفن0615-3223407
تلفن 2
فکس
آدرسخوزستان - آبادان - خ امیری - بازار روز شماره 38
ایمیلkhosravani.abadan@asiatech.ir