نامپیمان ذاکرزاده (برنا رایانه)
تلفن071-36474595
تلفن 2
فکس
آدرسشیراز- خیابان ملا صدرا –کوچه 2- مرکز کامپیوتر فارس – طبقه اول- واحد 112
ایمیلZakerzadeh.Shiraz@asiatech.ir