نامپيمان اميري -آسيانت چهارمحال (نقنه)
تلفن3834235849
تلفن 2
فکس
آدرسچهارمحال و بختیاری -نقنه- میدان امام - روبرو ی بانک صادرات دفتر خدمات رایانه ای
ایمیلAsianet.Shahrekord@asiatech.ir