نامپویا ایده شمالغرب
تلفن41-34237300
تلفن 2
فکس
آدرسمجتمع تجاری اسکان - طبقه 2- پلاک 3
ایمیلPoyaidea.azarshahr@asiatech.ir