نامپدیده فنون آروان
تلفن026-34185000
تلفن 2-
فکس026-34185000
آدرسطالقانی شمالی – بالاتر از پل آزادگان – برج قائم – طبقه چهارم – واحد 401و402و404 و407
ایمیلgitinet.karaj@asiatech.ir