ناموحید جمعه پورزاده
تلفن5134621770
تلفن 209155070209
فکس
آدرسخراسان رضوی - فریمان -نرسیده به میدان مرکزی(امام رضا)جنب دفتر پیشخوان دولت فروشگاه کیان ایران
ایمیلjomepoorzadeh.farima@asiatech.ir