نامهادی فلاحتی
تلفن0413-7231240
تلفن 2
فکس
آدرسآذربایجان شرقی-مراغه برج تجاری کبود پلاک 13
ایمیلfalahati.maragheh@asiatech.ir