نامهادي کـردوني
تلفن6143593036
تلفن 2
فکس6143593036
آدرسخوزستان- رامشير- خيابان امام خميني- روبروي مخابرات - کـافي نت رهام رايانه
ایمیلhadi7199@yahoo.com