نامنانو سیستم باران
تلفن041-37726039
تلفن 2
فکس
آدرسبناب - خیابان امام - روبروی مسجد انقلاب
ایمیلnanosystembaran.bonab@asiatech.ir