نامنادر رستمی
تلفن0843-3239090
تلفن 2
فکس
آدرسایلام- شهرا ایوان غرب-میدان امام - ضلع غربی - اینترنت امیرعباس
ایمیلAmirabbas.ivan@asiatech.ir