ناممینیاتور 
تلفن045-32223331
تلفن 2
فکس
آدرسسرعین - خیابان امام - جنب مسجد امام - مینیاتور
ایمیلminiator. sarain@asiatech.ir