ناممیرمحمد باقر اکرامی
تلفن4532430332
تلفن 2
فکس
آدرساردبيل- خلخال - جنب داروخامه شبانه روزي -صادق کـامپيوتر
ایمیلduel161@yahoo.com