ناممیرحسینی
تلفن36272648
تلفن 2
فکس36243269
آدرسورامین، بلوار شهید باهنر ، روبروی مسجد امام سجاد(ع)، دفتر پیشخوان دولت آوای شهر
ایمیلhoseini.tehran@asiatech.ir