ناممسلم زارع پور
تلفن0691-2239194
تلفن 2
فکس_
آدرسباغملک - خیابان طالقانی غربی - خیابان چراغ زاده (شهرداری) - پاساژ خیام
ایمیلSahra.ramhormoz@asiatech.ir