ناممسعود پشمی پور(ابتکار رایانه جنوب)
تلفن0613-5530827
تلفن 20613-5515571
فکس0613-5541108
آدرساهواز، چهارراه زند بین سی متری و محمدیان، ابتکار رایانه جنوب
ایمیلpashmipoor.ahvaz@asiatech.ir