ناممریم بیات
تلفن6153220257
تلفن 2
فکس
آدرسآبادان - خیابان طالقانی ( زند ) - مجتمع کوثر – طبقه همکف - واحد 105
ایمیلBayat.abadan@asiatech.ir